Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin, “Shef Sektori”, në Sektorin për Çështje të Demokracisë, Qeverisjes dhe Shoqërisë, pranë Shërbimit të Kërkimit dhe Analizës

  • Postuar më, 09/08/2022

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të jetëshkrimit, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin, “Shef Sektori”, në Sektorin për Çështje të Demokracisë, Qeverisjes dhe Shoqërisë, shpalli kandidatin fitues si më poshtë vijon:

 

1.      Znj. Akuila Kola me 76 pikë