Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist –inxhinier/arkitekt” në Shërbimit e Mirëmbajtjes

  • Postuar më, 03/08/2022

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II, pika 9, po ju dërgojmë për publikim, listën me kandidatët që do të testohen për pozicionin specialist –inxhinier/arkitekt” në Shërbimit e Mirëmbajtjes

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin specialist –inxhinier/arkitekt” në Shërbimit e Mirëmbajtjes është si më poshtë:

 

                1. Znj. Jona Aga