Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën, “Ngritja në Detyrë” për pozicionin, “shef sektori”, në Sektorin për Çështje të Demokracisë, Qeverisjes dhe Shoqërisë, pranë Shërbimit të Kërkimit dhe Analizës

  • Postuar më, 21/07/2022

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, Neni 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në Detyrë” pikat 22, 23, për konkursin, “shef sektori”, në Sektorin për Çështje të Demokracisë, Qeverisjes dhe Shoqërisë  me procedurën “Ngritja në Detyrë” po ju  përcjellim listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

 

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën, “Ngritja në Detyrë” për pozicionin, “shef sektori”, në Sektorin për Çështje të Demokracisë, Qeverisjes dhe Shoqërisë, pranë Shërbimit të Kërkimit dhe Analizës është si më poshtë:

1.      Znj. Akuila Kola

2.      Znj. Denisa Muho