Përfundimi i konkursit për pozicionin “Drejtor” në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit pa kandidatë.

  • Postuar më, 19/07/2022

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , pasi u njoh me Kërkesën nr.2087/1 datë 12.07.2022 “Njoftim për tërheqje nga konkurrimi” të kandidatit të kualifikuar për  pozicionin “Drejtor”  në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit vendosi të përfundojë proçedurën  e konkursit  “Drejtor”  në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit pa asnjë  kandidatë të përzgjedhur.