Njoftim për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele”, për konkursin, “Shef Sektori”, në Sektorin për Analiza Ekonomike dhe Buxhetore, pranë Shërbimit të Kërkimit dhe Analizës

  • Postuar më, 08/07/2022

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreu II, pika 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin “Shef Sektori”,  në Sektorin për Analiza Ekonomike dhe Buxhetore, pranë Shërbimit të Kërkimit dhe Analizës, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 27.06.2022 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

 

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në Detyrë”