Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Nënkomisioni për qeverisjen vendore

Kuvendi me vendimin nr. 38/2022 ka ngritur Nënkomisionin për Qeverisjen Vendore në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Fushat e përgjegjësisë së këtij Nënkomisioni janë organizimi dhe funksionimi i pushtetit vendor.

Nënkomisioni përbëhet nga  7 anëtarë: Klevis Xhoxhi - kryetar (grupi parlamentar PS), Greta Bardeli - zëvendëskryetare (grupi parlamentar PD), Toni Gogu - anëtar (grupi parlamentar PS), Saimir Hasalla - anëtar (grupi parlamentar PS), Eduard Ndreca - anëtar (grupi parlamentar PS), Bledion Nallbati - anëtar (grupi parlamentar PD), Gazmend Bardhi- anëtar (grupi parlamentar PD)

Anëtarë zëvendësues janë: Pranvera Resulaj – anëtare (grupi parlamentar PS), Klotilda Bushka – anëtare (grupi parlamentar PS), Dhurata Çupi- anëtare (grupi parlamentar PD)