Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

<p> Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Marrëdhëniet e punës, çështjet sociale, sigurimet shoqërore, familja, gruaja dhe shëndetësia. Përbërja është si më poshtë vijon: Vakant - kryetar, Klodiana Spahiu - zëvendëskryetare (PS), Vakant - zëvendëskryetar, Arben Kamami - sekretar (PS), Flamur Golemi - anëtar (PS), Ilir Pendavinji - anëtar (PS), Edlira Bode - anëtare (PS), Adelina Rista - anëtare (PS), Roland Xhelilaj - anëtar (PS), Almira Xhambulla - anëtare (PS), Nuri Belba - anëtar (PS), Klotilda Bushka - anëtare (PS), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (LSI), Vakant - anëtar (LSI).</p><p>Anëtarët zëvendësues janë: Vilma Bello (PS), Klotilda Bushka (PS), Blerina Gjylameti (PS).</p>