Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Politikat ekonomike, Buxheti i Shtetit dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij, financat publike, privatizimet dhe sistemi bankar. Fushat e përgjegjësisë: Politikat ekonomike, Buxheti i Shtetit dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij, financat publike, privatizimet dhe sistemi bankar. Përbërja është si vijon: Arben Ahmetaj - kryetar (PS), Vakant - zëvendëskryetare (PD), Anastas Angjeli - sekretar (PS), Ervin Bushati - anëtar (PS), Blerina Gjylameti - anëtare (PS), Evis Kushi - anëtare (PS), Xhavit Bushaj - anëtar (PS), Antoneta Dhima - anëtare (PS), Ilir Xhakolli - anëtar (PS), Roland Xhelili - anëtar (PS), Senida Mesi - anëtare (PS), Vullnet Sinaj - anëtar (PS), Arben Elezi - anëtar (Demokrat), Vakant - anëtar, Vakant - anëtar, Vakant - anëtar, Vakant - anëtar, Vakant -  Amra Barova (jashtë grupeve), Vakant - anëtar, Reme Lala - anëtare (E pavarur).

Anëtarët zëvendësues janë: Sadi Vorpsi (PS), Pjerin Ndreu (PS), Ismet Beqiraj (PS), Dritan Bici (PS), Lefter Koka (jashtë grupeve).