Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

<p> Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Kodet dhe organizimi i pushtetit gjyqësor, administrata publike, administrata e pushtetit gjyqësor, organizimi dhe funksionimi i pushtetit vendor, shërbimet e pavarura në sistemin e drejtësisë dhe të drejtat e njeriut. Përbërja është si vijon: Ulsi Manja - kryetar (PS), Vakant - zëvendëskryetar (PD/LSI), Klotilda Bushka - sekretare (PS), Vasilika Hysi - anëtare (PS), Fatmir Xhafaj - anëtar (PS), Damian Gjiknuri - anëtar (PS), Adnor Shameti - anëtar (PS), Bashkim Fino - anëtar (PS), Bledar Çuçi - anëtar (PS), Edmond Leka - anëtar (PS), Alket Hyseni - anëtar (PS), Jurgis Çyrbja - anëtar (PS), Spartak Braho - anëtar (PS), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (LSI), Vakant - anëtar (LSI), Tom Doshi - anëtar (I pavarur).</p><p> Anëtarët zëvendësues janë: Adelina Rista - (PS), Xhemal Qefalia - (PS), Edlira Bode - (PS).</p>