Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Sekretariati për Kërkimin Parlamentar, Bibliotekën dhe Botimet

Sekretariati për Kërkimin Parlamentar, Bibliotekën dhe Botimet përbëhet nga 3 deputetë. Përbërja miratohet nga Kuvendi me votim të hapur me propozim të Kryetarit të Kuvendit, pas këshillimeve me kryetarët e grupeve parlamentare. Sekretari i Sekretariatit, në përputhje me detyrat e caktuara nga Byroja, drejton sekretariatin. Ai informon rregullisht Kryetarin dhe Byronë e Kuvendit për veprimtarinë e sekretariatit përkatës.

Përbërja aktuale është si vijon: Etilda Gjonaj - Sekretare për Kërkimin Parlamentar, Bibliotekën dhe Botimet (PS), Enslemvera Zake - Anëtare (PS), Lindita Metaliaj- Anëtare (PD).


Anëtar zëvendësues: Ilir Metaj (PS).