Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Sekretariati për Statusin e Deputetit

Sekretariati për Statusin e Deputetit përbëhet nga 3 deputetë. Përbërja miratohet nga Kuvendi me votim të hapur me propozim të Kryetarit të Kuvendit, pas këshillimeve me kryetarët e grupeve parlamentare. Sekretari i Sekretariatit, në përputhje me detyrat e caktuara nga Byroja, drejton sekretariatin. Ai informon rregullisht Kryetarin dhe Byronë e Kuvendit për veprimtarinë e Sekretariatit përkatës.

Përbërja aktuale është si vijon: Dashnor Sula - Sekretar (PD), Xhemal Qefalia - Anëtar (PS), Eduard Shalsi - Anëtarë (PS).


Anëtar zëvendësues - Paulin Sterkaj (PS)