Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

KOMISIONI I PAVARUR PËR KOORDINIMIN, MONITORIMIN DHE NDJEKJEN E ZBATIMIT TË LIGJIT NR. 115/2016 “PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË”

Rregullorja
Raport mbi procesin e ngritjes së Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve në Sistemin e Drejtësisë (KPESD)
Raporte mbi monitorimin e procesit të votimit për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe anëtarëve gjyqtarë në Këshillin e Lartë Gjyqësor
Raport mbi masat e nevojshme dhe disa rekomandime në lidhje me situatën e krijuar pas vendimit nr.12 datë 22.01.2019 të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit
Raport mbi veprimtarinë e Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e Zbatimit të Ligjit nr. 115 /2016 “Per organet e Qeverisjes se Sistemit te Drejtesise” (për periudhën Nëntor 2018 – Janar 2019)
Raport mbi masat e nevojshme dhe disa rekomandime në funksion të sigurimit të vazhdimësisë së veprimtarisë inspektuese në konsiderim të ligjit nr. 115/2016 “Per organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”
Raport mbi monitorimin e procesit të ngritjes së Këshillit të Përkohshëm të Emërimeve në sistemin e drejtësisë”
Raport mbi monitorimin e procesit të votimit për zgjedhjen e anëtarit prokuror në Këshillin e Lartë të Prokurorisë (plotësimi i vakancës)
Raport mbi procedurat që duhet të kryejë Këshilli i Lartë i Prokurorisë për deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për të cilët janë vërtetuar kushte të pazgjidhshmërisë në këtë funksion.
Raport mbi veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (i përkohshëm) në funksion të zgjedhjes së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë
Raport mbi veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (i përkohshëm) në funksion të procedurës së vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve për pozicionet vakante në Gjykatën Kushtetuese dhe të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë
Raport mbi veprimtarinë e Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e zbatimit të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të Drejtësisë” ( për periudhën Nëntor 2018 – Maj 2019)
Raport lidhur me zhvillimin e seances degjimore me KED
Raport lidhur me zhvillimin e seances degjimore me kryetarin e KLP
Raport per monitorimin e procesit te votimit per zgjedhjen e anetarit prokuror ne KLP (plotesim vakance)
Raport mbi ecurine e procesit te verifikimit dhe vleresimit te kandidaturave per ILD dhe veprimtarine e KED
Raport lidhur me zhvillimin e seances degjimore me kryetarin e KLGJ
Monitorimi i procesit të zgjedhjes së anëtarëve të KED-së, i cili do të ushtrojë detyrën për vitin 2020
Raporti i Komisionit të Pavarur mbi disa rekomandime përpara konstituimit të KED-së që do të funksionojë përgjate vitit 2020