Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Byroja e Kuvendit

Byroja e Kuvendit është organi vendimmarrës për aspektin administrativ dhe financiar të Kuvendit dhe organeve të tij. Byroja garanton respektimin e parimeve të pavarësisë organizative, funksionale dhe financiare të Kuvendit si institucioni më i lartë përfaqësues e ligjvënës dhe që bazohet në parimin e ndarjes e të balancimit të pushteteve. 

Byroja e Kuvendit përbëhet nga Kryetari i Kuvendit, zëvendëskryetarët, sekretarët e sekretariateve dhe drejtohet nga Kryetari i Kuvendit. Përbërja e Byrosë së Kuvendit pasqyron, për aq sa është e mundur, përbërjen politike të Kuvendit. Një zëvendëskryetar duhet t’i përkasë partisë më të madhe të opozitës parlamentare. Byroja është organi që vendos për:

a) buxhetin e Kuvendit, sipas propozimit të bërë nga sekretarët për buxhetin dhe e përcjell atë në Komisionin për Ekonominë dhe Financat, për ta miratuar më pas në Kuvend;

b) ankimet në rastet e konstituimit të grupeve parlamentare;

c) ankesat e grupeve parlamentare për përbërjen e komisioneve të përhershme të Kuvendit.

Byroja e Kuvendit, në zbatim të kuadrit ligjor dhe në përmbushje të garantimit të pavarësisë organizative, funksionale dhe financiare, harton rregulla të detajuara për:

a) pjesëmarrjen e deputetëve në veprimtaritë parlamentare;

b) trajtimin financiar të  deputetëve dhe organeve të tij në përputhje me statusin ligjor të tyre;

c) mënyrën e funksionimit të sekretariateve të Kuvendit;

ç) statusin ligjor, trajtimin ekonomik dhe kriteret e punësimit të administratës së Kuvendit;

d) organizimin e strukturës së shërbimeve të administratës, sipas funksioneve kushtetuese që Kuvendi ushtron.

Byroja e Kuvendit shqyrton dhe vendos për ankimin ndaj masave disiplinore të parashikuara në këtë Rregullore dhe për shkeljet e Kodit të Sjelljes, të dhëna nga drejtuesi i seancës ose mbledhjes së komisionit apo nga Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën.

Përbërja aktuale është si vijon:  Lindita Nikolla – Kryetare e Kuvendit, Ermonela Valikaj (Felaj) – Zëvendëskryetare e Kuvendit (PS), Agron Gjekmarkaj – Zëvendëskryetar i Kuvendit (PD), Anila Denaj (Grupi parlamentar PS), Xhelal Mziu (Grupi parlamentar PD), Klotilda Bushka (Grupi parlamentar PS), Dashnor Sula (Grupi parlamentar PD), Etilda Gjonaj (Grupi parlamentar PS), Taulant Balla (Grupi parlamentar PS),  Blendi Klosi (Grupi parlamentar PS)