Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËR NGRITJEN E PIKAVE TË PËRBASHKËTA TË KALIMIT KUFITAR, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT" 21/09/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHTETIT TË IZRAELIT, PËR SHMANGIEN E TAKSIMIT TË DYFISHTË DHE PARANDALIMIN E EVAZIONIT FISKAL NË LIDHJE ME TATIMIN MBI TË ARDHURAT" 21/09/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ "PËR BASHKËQEVERISJEN" 20/09/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR STATUSIN “FËMIJË NË PËRKUJDESJE TË REPUBLIKËS”" 20/09/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA KËSHILLI I MINISTRAVE, REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËRFAQËSUAR NGA SEKRETARIATI PËR ÇËSHTJET EVROPIANE DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, MAQEDONI E VERIUT-SHQIPËRI 2014-2020, ALOKIMET PËR VITIN 2020" 20/09/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 "AKTNORMATIV NR. 29, DATË 13.9.2021 “PËR MIRATIMIN E TEKSTIT TË DISA NDRYSHIMEVE NË MARRËVESHJEN PËR PRODHIMIN DHE FURNIZIMIN NGA DHE NDËRMJET PFIZER EXPORT B.V. DHE MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË SHQIPËRISË, MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN DHE INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK, MIRATUAR ME AKTIN NORMATIV NR. 3, DATË 18.1.2021" 15/09/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË KËSHILLIT TË EVROPËS PËR BASHKËPRODHIMIN KINEMATOGRAFIK (E RISHIKUAR), ROTERDAM, 30.1.2017" 02/08/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ "PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2020" 02/08/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 AKTNORMATIV NR. 28, DATE 6.7.2021 "PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË NËNSHKRUAR PËR PRODHIMIN DHE FURNIZIMIN NGA DHE NDËRMJET PFIZER OVERSEAS LLC DHE MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË SHQIPËRISË, INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN" 06/07/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
10 AKTNORMATIV NR. 27, DATË 1.7.2021 "PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.9920, DATË 19.5.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 02/07/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar