PROJEKTLIGJ "PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2021"ANEKS ç_Tabela analitike e perdorimit te Fondit Rezerve 2021.xlsx

ANEKS ç1_Tabela analitike e perdorimit te Fondit te Rindertimit 2021.xlsx

b_Raporti per zbatimin e buxhetit vjetor situaten makroekonomike dhe fiskale gjate vitit 2021 final.pdf

c_Raporti per Borxhin Publik dhe përbërjen e tij, për vitin 2021.pdf

ç_Raporti per përdorimin e Fondit Rezervë dhe Kontigjencës për vitin 2021.pdf

Copy of ANEKS ç2_Tabela analitike e financimit te masave Anti-COVID19 per vitin 2021_.xlsx

d_Raporti KBFP 2021.pdf

Tabela 1 - Shpenzimet Buxhetore Faktike sipas Programeve 2021.xlsx

Tabela 2 - Numri Faktik i Punonjesve Buxhetore 2021.xlsx

Tabela 3 - Shpenzimet Faktike sipas Bashkive 2021.xlsx

Tabela 4 - Treguesit e konsoliduar FAKTIK 2021.xlsx

Tabela 6 - Shpenzimet Buxhetore Faktike sipas Funksioneve 2021.xlsx


Datë depozitimi: 14/07/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin