PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E BRENDSHME E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË BASHKUAR TË BRITANISË SË MADHE DHE IRLANDËS SË VERIUT, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, PËR SHKËMBIMIN E INFORMACIONIT PËR QËLLIME TË LIDHURA ME MIGRACIONIN"
Datë depozitimi: 07/07/2022
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Marrëveshja:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin