PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KONFEDERATËS ZVICERANE, PËR MBROJTJEN SHOQËRORE"
Datë depozitimi: 23/06/2022
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Marrëveshja:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin