PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8378, DATË 22.7.1998 “KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”
Datë depozitimi: 01/07/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin