PROJEKTLIGJ "PËR GAZET SERRË TË FLUORINUARA"
Datë depozitimi: 24/06/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i vlerësimit të ndikimit:

Shiko dokumentin

Tabela e konsultimit publik:

Shiko dokumentin

Tabela e përputhshmërisë:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin