PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.61/2012, “PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 01/11/2021
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Tabela e përputhshmërisë:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Shtojca:

Shiko dokumentin

Amendamente 24 orë përpara seancës plenare:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin