PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 75/2014 "PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË SIGURISË FIZIKE", I NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 22/10/2020
Statusi: Rrëzuar
Propozuesi: Deputet
Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Projektligji:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin