PROJEKTLIGJI “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8577, DATË 10.02.2000 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE” TË NDRYSHUAR””
Datë depozitimi: 06/12/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin