PROJEKTLIGJ " PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.89/2014, “PËR PAJISJET MJEKËSORE”
Datë depozitimi: 12/07/2019
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Tabela e konsultimit publik:

Shiko dokumentin

Tabela e përputhshmërisë:

Shiko dokumentin

Raporti i vlerësimit të ndikimit:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin