PROJEKTLIGJ " PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.7874, DATË 17.11.1994, “PËR STATUSIN E VETERANIT TË LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE TË POPULLIT SHQIPTAR”,TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 11/07/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i vlerësimit të ndikimit:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin