PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9918, DATË 19.5.2008, “PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 10/07/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i vlerësimit të ndikimit:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës për rishqyrtimin e ligjit:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin