PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, SHQIPËRI - KOSOVË 2014-2020, ALOKIMET E VITIT 2017"Annex I

Annex IA

Annex II

Annex III

Annex IIIA

CERT-Shtojca I Programi i veprimit AL-Kosove 2017

CERT-Shtojca IA Programi Shqipëri-Kosovë 2014-2020

CERT-Shtojca II Kushtet e Përgjithshme

CERT-Shtojca III Modeli i Raportit Vjetor BNK final

CERT-Shtojca IIIA Modeli i raportit vjetor mbi zbatimin e IPA II(1)Datë depozitimi: 11/07/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Marrëveshja:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin