PROJEKTLIGJ "PËR PRODHIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E BIOKARBURANTEVE DHE TË LËNDËVE TË TJERA DJEGËSE, TË RINOVUESHME, PËR TRANSPORT"
Datë depozitimi: 04/07/2019
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Tabela e përputhshmërisë:

Shiko dokumentin

Raporti i vlerësimit të ndikimit:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin