PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 96, DATË 6.10.2016 “PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Datë depozitimi: 09/05/2018
Statusi: Tërhequr
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin