PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 463, DATË 22.9.2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE", TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 30/06/2016
Statusi: Kthyer për rishqyrtim
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Amendamente 24 orë përpara seancës plenare:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës për rishqyrtimin e ligjit:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin