Procesverbal, datë 22.06.2020


Struktura: Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
Procesverbal: Procesverbal, datë 22.06.2020