Procesverbal, date 29.09.2020


Struktura: Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e kandidaturave për organet drejtuese të KQZ-së
Procesverbal: Procesverbal, date 29.09.2020