Procesverbal, date 06.07.2020


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, date 06.07.2020