Procesverbal, datë 01.07.2020


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 01.07.2020