Procesverbal, datë 17.06.2020


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 17.06.2020