Procesverbal, datë 12.02.2019


Struktura: Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
Procesverbal: Procesverbal, datë 12.02.2019