Procesverbal, datë 21.09.2018


Struktura: Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë
Procesverbal: Procesverbal, datë 21.09.2018