Procesverbal, datë 21.06.2022


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 21.06.2022