Procesverbal, datë 07.06.2022


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 07.06.2022