Procesverbal, datë 31.05.2022


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 31.05.2022