Procesverbal, date 08.06.2022, ora 10.00


Struktura: Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Procesverbal: Procesverbal, date 08.06.2022, ora 10.00