Procesverbal, datë 13.6.2022


Struktura: Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Procesverbal: Procesverbal, datë 13.6.2022