Procesverbal, datë 16.05.2022


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 16.05.2022