Procesverbal, datë 06.06.2022


Struktura: Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Procesverbal: Procesverbal, datë 06.06.2022