Procesverbal, datë 18.05.2022


Struktura: Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Procesverbal: Procesverbal, datë 18.05.2022