Procesverbal, datë 26.04.2022 (ora 11.30)


Struktura: Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Procesverbal: Procesverbal, datë 26.04.2022 (ora 11.30)