Procesverbal, date 16.05. 2022


Struktura: Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Procesverbal: Procesverbal, date 16.05. 2022