Procesverbal, date 11.05.2022


Struktura: Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Procesverbal: Procesverbal, date 11.05.2022