Procesverbal, datë 18.2.2022


Struktura: Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane
Procesverbal: Procesverbal, datë 18.2.2022