Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me rastin e 100-vjetorit të Miratimit të Rregullores së Parë të Kuvendit të Shqipërisë

  • Postuar më, 18/02/2020

Kuvendi i Shqipërisë, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, Albanian University dhe Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Seksionin e Arkivave dhe Arkivistëve të Parlamenteve dhe Partive Politike në Këshillin Ndërkombëtar të Arkivave (SPP/ICA), Komisioni Ndërkombëtar për Historinë e Institucioneve Përfaqësuese dhe Parlamentare (ICHRPI), organizojnë më datën 27 mars 2020,  Konferencën Shkencore Ndërkombëtare

me temë “Legjitimimi me procedurë: Roli i parlamenteve në vendimmarrjen publike në të shkuarën dhe të tashmen”. Konferenca, e cila organizohet në kuadër të 100- vjetorit të parlamentarizmit në Shqipëri, do të ketë në fokus sistemin parlamentar shqiptar në një qasje krahasuese brenda bashkësisë ndërkombëtare të studiuesve parlamentarë, zhvillimi dhe kujtesa, procedurat, përfshirë funksionet dhe detyrat kryesore. Reflektimet për rolin e grave dhe transparenca përmes përfshirjes së shoqërisë civile dhe akademisë do të jenë gjithashtu pjesë e punës së kryer nga studiues parlamentarë, ekspertë dhe praktikues parlamentarë të cilët do të bashkohen në diskutime dhe reflektime për atë që ka ndodhur, përfshirë planifikimin më të mirë për të ardhmen e parlamentarizmin shqiptar.

 

Informacion i përgjithshëm

Kur Parlamenti Shqiptar, në atë kohë i quajtur Këshilli Kombëtar, u krijua në vitin 1920, një nga aktet e tij të parë ishte miratimi i një sërë rregullash, duke pranuar kështu që procedura parlamentare dallon nga proceset e tjera  vendim-marrëse duke ndjekur një standard rregullator të nivelit të lartë. Vetëm nëse zbatohen rregullat zyrtare, rezultati i procesit legjislativ mund dhe do të fitojë legjitimitetin që i nevojitet, për të fituar pranimin e gjerë të publikut të nevojshëm për t'i bërë ligjet një instrument efektiv për të qeverisur sjelljen institucionale dhe individuale dhe ndërveprimin në sfera publike. Me rastin e 100 vjetorit të këtij hapi të rëndësishëm në historinë e Kuvendit të Shqipërisë, një ekspozitë do të dokumentojë zhvillimin e rregullores së këtij institucioni, nga varianti i parë i vitit 1920 deri në ndryshimet më të fundit të korrikut 2019. Hapja e kësaj ekspozite ofron mundësinë për të diskutuar, brenda kuadrit të një konference ndërkombëtare, aspekte të ndryshme të rolit të Parlamentit në vendimmarrjen publike në një perspektivë ndërdisiplinore.

 

Projekt programi:

26 mars 2020

Prezantimi : Hapja e ekspozitës mbi historinë e rregulloreve të Kuvendit të Shqipërisë,

me titull “Rregulloret e Parlamentit  Shqiptar në 100 vjet”

 

27 mars 2020  

Sesioni I: Kuvendi i Shqipërisë - zhvillimi dhe kujtesa e tij

Sesioni II: Vendimmarrja parlamentare - Procedura parlamentare

Sesioni III: Funksioni përfaqësues i Kuvendit - Gratë në Parlament

Sesioni IV: Transparenca dhe Kuvendi - Parlamenti dhe shoqëria civile

 

INFORMACION I PËRGJITHSHËM 

Gjuhët e konferencës:  Shqip, Anglisht

Vendndodhja e konferencës:  (pritet konfirmimi)

           

Udhëzime për abstraktin:

Çdo abstrakt duhet të dërgohet elektronikisht në gjuhën shqipe dhe angleze brenda afateve të përcaktuara. Në fillim të tij të vendoset tema e studimit, më pas plotesohen në tekst  të dhënat personale: Titulli ose grada dhe emri  i aplikusit, institucioni  dhe adresa e kontakti.  Abstrakti nuk duhet të ketë më shumë se 300 fjalë dhe duhet të përmbajë (1) fokusin e punimit (2) metodat e përdorura (3) rezultatet/gjetjet (4) konkluzionet dhe rekomandimet kryesore sipas tematikës së konferencës si dhe 4-5 fjalë kyçe.

 

Afatet kohore të propozuara si më poshtë:

22 shkurt 2020- afati kohor për dërgimin e temave dhe abstrakteve.

02 mars 2020 - Vendimi / shpallja përfundimtare e abstrakteve të pranuara·

15 mars 2020 - Dërgimi i punimit të plotë.

20 mars 2020 – Programi i detajuar i konferencës, konfirmimi i folësve·

26 - 27 mars në Tiranë - Prezantimi i Ekspozitës dhe Konferenca

 

Adresa e kontaktit për dërgimin e abstraktit dhe artikullit:

Prezenca e OSBE-së: asu-al@osce.org

 


Share