"Drejt parlamenteve me ndjeshmëri gjinore": seminar i përbashkët me deputetët e parlamenteve të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

  • Postuar më, 19/10/2019

19 tetor 2019 


Një seminar dypalësh me temë “Drejt parlamenteve me ndjeshmëri gjinore”, me pjesëmarrjen e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë dhe Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, si dhe të stafeve të tyre mbështetëse, u zhvillua në Pogradec.

Gjatë këtyre dy ditëve, pjesëmarrësit ndan përvojat e tyre mbi gjendjen aktuale dhe prezantuan hapat e marra për vendosjen e praktikave më të mira të punës me ndjeshmëri gjinore si edhe diskutuan për institucionalizimin e ndjeshmërisë gjinore në parlamente. Gjithashtu gjatë këtij seminari u prezantuan praktikat më të mira ndërkombëtare në Slloveni, Suedi dhe në Finlandë.

Gjatë seminareve paralele, pjesëmarrësit nga Shqipëria përfunduan rishikimin e praktikave dhe politikave ekzistuese mbi ndjeshmërinë gjinore dhe nisën programimin për të ardhmen, si dhe përgatitjen e një roadmap-i dhe integrimin e tij në Planin Strategjik të Kuvendit të Shqipërisë. Ndërsa përfaqësuesit e Maqedonisë së Veriut hartuan një plan aktivitetesh mbi ndjeshmërinë gjinore për periudhën  2019 – 2020.

Ky seminar u organizua me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Tiranë dhe Misionin e OSBE-së në Shkup.

Seminari është pjesë e projektit “Mbështetje për parlamentin dhe edukimin qytetar në Shqipëri” i cili zbatohet nga Prezenca e OSBE-së . 
Share